• הדרכה

   
   קישור חוברת הדרכה VR 360 מצוב

   KPI משגוח מצגת

  usp=sharinghttp://drive.google.com/file/d/0B_WQcoJ48YundFRLMGRObHJFRGNKTzdLUk85SXVVYUdYWWh3/view?usp=sharing

  חוברת הדרכהבסיסית   גזית http://drive.google.com/file/d/0B_WQcoJ48YunYUhOU1cwbGJqSERSQVRPQWxWSlhMX1RMUVdN/view?usp=sharing

   
   
   
   

   הדגמה ללקוח עבור מיני בק אופיס  לקופות קרבון /5100

  מצוב קישור ללניק נא לחץ והעתק סיסמאות 
   https://staging.netapoz.com/  dashboard#/login.
   Account name: הדרכות התקנה 
  שם משתמשshlomi 
   סיסמא: 1234

    
   
   
   
  הדגמה ללקוח לקופות קרבון מיני בק אופיס עבור קרבון / 5100
   Account name: הדרכות התקנה
  שם משתמשshlomi  
   סיסמא: 1234
   
   
  VERIPAY הוראות מקוצרות מצוב לינק
   
   
  דוחות BI 

   df קופה רושמת ככלי תורם רווח


   מבצעים לינק לעיל  לינק 

  https://drive.google.com/file/d/0B_WQcoJ48YunRE1POVFGaG9nY1ktNnBjZEIxTTNxZUpvbDRn/view?ts=584a1חוברת 

    

  מודול ניהול שולחנות ומסעדה מצוב

  http://drive.google.com/file/d/0B_WQcoJ48YunQVljOWJZNEEwbDQ/view?usp=sharing

  הבשורה בקופות הרושמות החדשות,היא הטכנולוגיה המתקדמת אשר הן מציעות.בעבר קופה רושמת הייתה לצורך הדפסת סכומי ההכנסות בלבד, כיום הקופות משלבות בתוכן תוכנות אשר נותנות מידע פרטני על עסקאות,ניהול מלאי, לקוחות עיקריים,ניהול עובדים,התפלגויות המכירות ועוד.

  התרומה העיקרית בכל העניין הוא האפשרות לבצע ניתוח כלכלי של העסק ולקבל החלטות תורמות רווח בהתאם.אם בעבר ניתוח כלכלי היה יקר לעסק הקטן עד כדי כך שלא משתלם להוציא סכום שכזה, הרי שכיום האפשרות לנתח את העסק ולקבל החלטות נכונות ,הינה קלה,זמינה ומתאימה לכל כיס.

  אין באמור לעיל משום המלצה לרכישת קופה זו או אחרת.

   

   

   

  עצמאי או חברה בע"מ באדיבות האתר שי הראל רואה חשבון
  http://www.rlcpa.co.il/guide_opening_business.html
  בעת תכנון פתיחת עסק חדש עולה השאלה עצמאי או חברה ? מה כדאי?
  מדריך זה מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון הינו הסבר כללי לגבי חברה בע"מ ועצמאי, 
  החלק השני הינו השוואה בין האפשרויות השונות, ואילו החלק השלישי הינו סיכום והמלצות.

  חלק א: הסבר כללי לגבי חברה בע"מ ועצמאי
  מהי חברה בע"מ

  חברה בע"מ היא גוף משפטי הקיים מתוקף חוק החברות, והיא נוסדת עם רישומה ברשם החברות.
  כל אדם רשאי לייסד חברה בתנאי שמטרתה היא עיסוק חוקי בלבד.
  לחברה יכול להיות בעל מניות אחד בלבד אשר יכול למכור, או להעביר את מניותיו לאדם אחר.
  לכל חברה ישנו תקנון אשר כולל את הנושאים הבאים:
  שם החברה, מטרת החברה, פרטים בדבר הון המניות, מידע בדבר הגבלת האחריות של בעלי המניות,
  וכן כל מידע אחר, כגון זכויות וחובות של בעלי המניות, ואופי ניהול החברה.

  החברה הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין, כלומר יכולה לתבוע ולהיתבע..
  החברה היא בד"כ "בעירבון מוגבל" .
  בעלי מקצוע חופשיים כגון רואי חשבון ועורכי דין פועלים במסגרת חברות אשר אינם בעירבון מוגבל מאחר וכללי 
  האתיקה המקצועית אוסרים זאת עליהם.
  הרעיון של "בעירבון מוגבל" הוא, שבעלי המניות יהיו חבים בחובות החברה במקרה של התמוטטות או קריסה
  כלכלית, אך ורק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם.
  למרות שהחברה היא בעירבון מוגבל,במקרים מסוימים ניתן יהיה לחייב את בעלי החברה להחזיר חובות לנושי החברה,
  במידה ומסתבר שהם נקטו סיכונים אשר אינם מתקבלים על הדעת בעולם העסקים.
  במקרים מעין אלו בתי המשפט נוקטים בפעולה שנקראת "הרמת מסך", או "הצצה מעבר לפרגוד",ומחייבים באופן אישי
  את בעלי המניות, למרות האישיות המשפטית הנפרדת.
  הבנקים לדוגמא כבר מחתימים מראש את בעלי החברה על ערבות אישית במידה והחברה לא תעמוד בחובותיה. 

  מיהו עצמאי

  עסק בבעלותו של אדם אחד או יותר ( במקרה של שותפות), אשר כל האחריות הפלילית והאזרחית מוטלת עליו.
  העצמאי ממוסה באופן ישיר,והאפשריות לתכנון מס הם קטנות יותר מאשר מסגרת פעילות של חברה.
  במידה והעצמאי כושל בעסקיו, ניתן לרדת לנכסיו האישים ולא רק העסקיים.
  חלק ב: השוואה בין עצמאי לחברה בע"מ
  חברה בע"מ עצמאי הנושא
  החברה עומדת מול רשויות המס השונות. לבעל השליטה נפתח תיק במס הכנסה.והוא חב בהגשת דוח שנתי. העצמאי עומד ישירות מול רשויות המס השונות ואחראי לתשלומי מקדמות המס השונות. הקשר עם רשויות המס
  26% - מס חברות בשנת 2009. בעת חלוקת דיווידנד- 25% מס נוסף, סך הכל מס ליחיד ולחברה – 44.5% מהרווח המחולק. מס שולי עד שיעור של - 46%. שיעורי מס
  אין חבות בדמי ביטוח על רווחי החברה. על שכר בעל השליטה יש חיוב דמי ביטוח בדומה ליחיד למעט סעיפי ביטוח מסויימים שלא חלים על בעלי שליטה (אבטלה, פשיטת רגל) חבות בשיעור 16.23% מהרווח, עד סך של 36,760 ש"ח לחודש. 52% מדמי הביטוח מותרים לניכוי למס הכנסה. ביטוח לאומי וביטוח בריאות
  במידה ויתרת הרווח לאחר מס חברות נשארת בחברה-אין מיסוי נוסף העצמאי חייב לשלם מיסים על מלוא הכנסתו החייבת פער בשיעור המס על רווח בלתי מחולק
  ישנה חובה לנהל הנהלת חשבונות כפולה אשר יקרה יותר בד"כ חד צידית אשר זולה יותר שיטת ניהול פנקסי חשבונות
  תדמית טובה יותר של עסק רציני תדמית של עסק קטן תדמית
  אין חשיפה אישית, למעט במקרים בהם ניתנות ערבויות אישיות או במקרים שבהם בית המשפט מחליט על "הרמת מסך" חשיפה אישית של בעל העסק לנושים שונים. חשיפה של בעל העסק
  יש לפתוח חברה אצל רשם החברות ורק לאחר מכאן ניתן לפתוח את התיק ברשויות המס
  עלויות הקמה גבוהות יותר בעיקר בגלל שכ"ט עו"ד
  פשוט וקל,מייד עם ההחלטה על תחילת הפעילות יש לפתוח את התיקים ברשויות המס תהליך הקמה
  בעל השליטה יכול למשוך פיצויי פיטורין פטורים ממס אין אצל העצמאי פיצויי פיטורין
  החברה חייבת בתשלום מקדמות ע"ח עודפות אינו חייב לשלם מקדמות הוצאות עודפות
  החברה ממשיכה להתקיים אלא אם הוחלט אחרת מסתיים עם הפסקת הפעילות אורך חיים בלתי מוגבל
  מאזן מבוקר על ידי רו"ח דוח שנתי עלויות נוספות (סוף שנה)
  חלק ג: סיכום והמלצות
  כפי שאנו רואים היתרון הגדול של התארגנות עסקית במסגרת של חברה בע"מ הוא היתרון של תכנון מס.
  כעצמאי בעל העסק מחויב לשלם מיסים על כל רווחיו ושיעור המס יכול להגיע ל 46%.
  בחברה בע"מ התהליך הוא קצת מורכב יותר.
  הבעלים של החברה מקבל משכורת מהחברה ועליה הוא משלם מיסים בתור עובד שכיר.
  השלב הבא הינו מיסוי החברה (במידה והיא מרוויחה ),החברה משלמת מס חברות לאחר שנרשמה כהוצאה 
  משכורתו של הבעלים.
  שעור מס חברות ב 2009 הינו 26%.
  כתוצאה מכך ישנו יתרון מיסוי גדול לטובת החברה, הפרש של 20%, 26% בחברה, לעומת 46% אצל העצמאי .
  היתרון יישאר כל עוד לא ימשוך הבעלים של החברה את רווחיו כדיבידנד, אלא ימשיך וישקיע את יתרת העודפים בעסק 
  כגון : רכישת ציוד ועוד.

  במידה וימשוך הבעלים את יתרת הרווח (לאחר תשלום מס חברות ) ישלם 25% מס על הדיבידנד, כך שלמעשה סה"כ המס 
  יגיע לכדי 44.5% , כמעט זהה למס של העצמאי.

  לסיכום על מנת לנצל את יתרון המיסוי במסגרת חברה,יש להשאיר את יתרת העודפים בחברה
  ולא למשוך אותם בצורת דיבידנד.


  מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי

  פתיחת עסק
  פתיחת עסק חדש ברשויות המס השונות

  פתיחת התיקים של עסק חדש ברשויות המס השונות כרוכה בעיקר במילוי טפסים ואישורים שונים.
  במדריך זה תמצא את כל מה שאתה צריך לדעת בכדי לעשות זאת בצורה נכונה וזריזה.
  מדריך זה מחולק לשני פרקים, החלק הראשון הינו פתיחת התיקים של העצמאי ( עוסק פטור או מורשה ),
  והחלק השני פתיחת התיקים של חברה בע"מ. 

  פתיחת התיקים ברשויות המס נעשית ללא תשלום ללקוחות משרדינו
  פרק א: עצמאי-פתיחת עסק חדש ( עוסק פטור או מורשה )
  יש לפתוח את התיקים במע"מ, מס הכנסה, ובטוח לאומי

  הרישום במע"מ של עצמאי- עוסק פטור ועוסק מורשה ( כולל שותפות )

  פתיחת התיק במע"מ הינה הפעולה הראשונה שעליך לבצע.

  יש להגיע לתחנת מע"מ שאליה בית העסק שייך.
  התחנה שאליה בית העסק שייך היא התחנה שבד"כ הקרובה למקום העסק.
  בכדי למנוע את בזבוז זמנך, מומלץ להרים טלפון לאחת תחנות מע"מ ולהגיד להם את מיקוד העסק
  על מנת שיוכלו לשייך אותך לתחנה הנכונה.

  עליך להביא את המסמכים הבאים :

  1. יש למלא טופס 821
  2. צילום תעודת זהות
  3. חוזה שכירות של העסק,במידה ואתה עובד מהבית , עליך להביא חוזה שכירות של הדירה .
  4. אישור מהבנק על ניהול חשבון, או המחאה מבוטלת
  5. כאשר החשבון משותף עם אדם נוסף יש להביא מסמך שמאשר את הסכמתו שהחשבון ישמש את מע"מ
  6. אישור על הסמכה מקצועית ( רישיון עו"ד, קורס מקצועי שעברת וכו' )..
  7. מסמך המעיד על יצירת קשר עם לקוח שמאשר שהוא מתכוון להשתמש בשרותיך.

  מספר העוסק שתקבל הינו מספר תעודת הזהות שלך

  מייד עם סיום הרישום תקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה או עוסק פטור ושוברים זמניים לדיווח. 

  בהקמת שותפות ( אתה יחד עם שותפ\ים נוספים ) :

  כל אחד מהשותפים יביא את המסמכים כמו של עוסק מורשה, ובנוסף :
  1. יש למלא בטופס 821 את סעיף ג
  2. אישור על ניהול חשבון בנק משותף של כל השותפים , או המחאה מבוטלת
  3. יש למנות שותף אשר ייצג את השותפות מול מע"מ

  לצורך הדיווח למע"מ אתם נקראים איחוד עוסקים.

  מספר האיחוד עוסקים שתקבלו הינו מספר מיוחד

  מייד עם סיום הרישום תקבלו תעודה זמנית של העוסק מורשה ( איחוד עוסקים ),
  ובה מצוינים שמות השותפים שוברים זמניים לדיווח.

  הדיווח השוטף למע"מ

  לאחר הרישום מע"מ ישלח לבית העסק פנקס דיווח ( במקום השוברים הידניים שקיבלת ) .
  הדיווח בפנקס יהיה חודשי או דו חודשי (לפי ההצהרה על צפי המחזור) בגין ההכנסות והתשומות של העסק.

  הרישום במס הכנסה של עצמאי

  יש להודיע במיידית למס הכנסה על תחילת הפעילות העסקית.

  יש למלא טופס 5329 ( דרישת פרטים ) ולצרף את המסמכים הבאים :
  1. צילום תעודת זהות
  2. חוזה שכירות
  3. בקשה לפטור מניכוי מס במקור
  4. אם בכוונתך להעסיק עובדים יש למלא את הפרטים במקום המתאים לכך בטופס

  הדיווח השוטף למס הכנסה 
  לאחר הרישום במס הכנסה ישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום.
  הדיווח יהיה חד חודשי או דו חודשי.
  המקדמות נקבעות כאחוז מסוים מהמחזור לפי המקובל בענף אליו אתה שייך.
  את המקדמות אפשר להגדיל, להקטין, ואף לבטלם אם אין צפי לחבות מס באותה שנה.
  מסכום המקדמות תנכה את המס במקור שנוכה לך על-ידי לקוחותיך.
  המקדמות הם על חשבון המס השנתי.
  מבחינת מס הכנסה אתה נקרא "נישום".

  במידה ואתה מעסיק עובדים: 
  תקבל שני פנקסים נוספים שבו תצטרך לדווח על השכר אותו שילמת לעובדיך.
  פנקס ניכויים מס הכנסה ופנקס ניכויים בטוח לאומי.

  הרישום בבטוח לאומי של העצמאי 
  יש למלא טופס הנקרא דין וחשבון שנתי.
  בטופס תצטרך למלא פרטים אישיים, מקומות עבודה, וכן הערכה לגבי ההכנסה הצפויה שלך.

  חשוב 
  אתה חייב להיות מבוטח בבטוח לאומי כעובד עצמאי כדי שתוכל לקבל דמי פגיעה וכו'.

  הדיווח השוטף לבטוח לאומי 
  לאחר הרישום בבטוח לאומי ישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום.
  המקדמות לתשלום נקבעו על פי הצהרתך בטופס דין וחשבון שנתי.
  גם את מקדמות בטוח לאומי אפשר להגדיל או להקטין.
  המקדמות שתשלם לבטוח לאומי הם על חשבון הביטוח לאומי השנתי.
  מבחינת בטול לאומי אתה נקרא "מבוטח".

  מועדי הדיווח לרשויות השונות של העצמאי
  מע"מ עוסק מורשה- עד ל 15 בכל חודש (יתכן חודשי או דו חודשי)
  מע"מ עוסק פטור-דיווח שנתי ( סיכום הקבלות )
  מקדמה למס הכנסה - עד ל 15 בכל חודש ( יתכן חודשי או דו חודשי )
  ניכויים ממשכורת מס הכנסה עד ל 15 בכל חודש ( יתכן חודשי או דו חודשי ) 
  ניכויים ממשכורת בטוח לאומי עד ל 15 בכל חודש ( הדיווח הוא חודשי בלבד )
  מקדמות בטוח לאומי עד ל 15 בכל חודש ( הדיווח הוא חודשי בלבד )
  דוח שנתי למס הכנסה עד ה 30 באפריל בשיטה החד צידית או 31 במאי בשיטה כפולה
  הצהרת הון תוך 120 יום מהדרישה
   
  פרק ב: חברה בע"מ –פתיחת התיקים ברשויות
  יש לפתוח את התיקים במע"מ ומס הכנסה בלבד.
  תיק הניכויים בבטוח לאומי יפתח באופן אוטומטי לאחר פתיחת התיק במס הכנסה.

  הרישום במע"מ-חברה בע"מ 
  לפני הרישום מומלץ לבדוק לאיזה תחנה החברה בע"מ שייכת ( ראה הערה מקדימה בפרק א ).

  יש להביא את המסמכים הבאים : 
  1. יש למלא טופס טופס 821, כולל סעיף ג.
  2. חוזה שכירות של העסק
  3. אישור על ניהול חשבון או המחאה מבוטלת
  4. תעודת ההתאגדות של החברה
  5. תקנון החברה
  6. חותמת החברה
  7. פרוטוקול מורשי חתימה

  מספר העוסק מורשה הוא מספר ח.פ של החברה

  מייד עם סיום הרישום תקבלו תעודת עוסק מורשה.

  הדיווח השוטף למע"מ

  לאחר הרישום מע"מ ישלח לבית העסק פנקס דיווח ( במקום השוברים הידניים שקיבלת ) .
  הדיווח בפנקס יהיה חודשי או דו חודשי (לפי ההצהרה על צפי המחזור) בגין ההכנסות והתשומות של העסק.

  הרישום במס הכנסה של חברה בע"מ 
  יש להודיע במיידית למס הכנסה על תחילת הפעילות העסקית.
  יש למלא טופס 4436 ( פתיחת תיק לתאגיד ) ולצרף את המסמכים הבאים :
  1. תעודת התאגדות
  2. תקנון
  3. מורשי חתימה
  4. חוזה שכירות
  5. במידה והתחלת להעסיק עובדים יש למלא את הפרטים במקום המיועד לכך בטופס

  הדיווח השוטף למס הכנסה 
  לאחר הרישום במס הכנסה ישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום.
  הדיווח יהיה חד חודשי או דו חודשי.
  המקדמות נקבעות כאחוז מסוים מהמחזור לפי המקובל בענף אליו אתה שייך.
  את המקדמות אפשר להגדיל, להקטין, ואף לבטלם אם אין צפי לחבות מס באותה שנה.
  מסכום המקדמות תנכה את המס במקור שנוכה לך על-ידי לקוחותיך.
  המקדמות הם על חשבון המס השנתי.
  מבחינת מס הכנסה אתה נקרא "נישום".

  במידה ואתה מעסיק עובדים: 
  תקבל שני פנקסים נוספים שבו תצטרך לדווח על השכר אותו שילמת לעובדיך.
  פנקס ניכויים מס הכנסה ופנקס ניכויים בטוח לאומי.

  דיווח שנתי 
  פעם בשנה תצטרך החברה להגיש דוח שנתי למס הכנסה הכולל את מאזן החברה בצרוף חוות דעת רואה חשבון.

  הרישום בבטוח לאומי של חברה בע"מ 
  אין צורך לפתוח תיק בבטוח לאומי, התיק יפתח באופן אוטומטי, מייד לאחר פתיחת תיק הניכויים במס הכנסה.
  מועדי הדיווח של החברה בע"מ
  מע"מ עוסק מורשה- עד ל 15 בכל חודש (יתכן חודשי או דו חודשי)
  מקדמה למס הכנסה - עד ל 15 בכל חודש ( יתכן חודשי או דו חודשי )
  ניכויים ממשכורת מס הכנסה עד ל 15 בכל חודש ( יתכן חודשי או דו חודשי ) 
  ניכויים ממשכורת בטוח לאומי עד ל 15 בכל חודש ( הדיווח הוא חודשי בלבד )
  דוח שנתי למס הכנסה 31 במאי בשיטה כפולה
   

   
  אינדקס הוצאות - הוצאה מוכרת
  מדריך זה מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון ידון מתי הוצאה עסקית, היא גם הוצאה 
  מוכרת לצורך מס. החלק השני דן מהו אחוז המע"מ הניתן לקיזוז מסכום חשבונית המס.
  ואילו החלק השלישי מפרט הוצאות עסקיות שכיחות ואחוז המע"מ הניתן לקזז בגינם.

  חלק א: הוצאה מוכרת לצורך מס
  לכל סוג עסק ישנם ההוצאות המוכרות שלו, הוצאה מוכרת בעסק מסוים, יתכן והיא אינה מוכרת בעסק אחר.
  על מנת שהוצאה תהיה מוכרת היא חייבת להיות הכרחית לצורך ייצור הכנסה (סעיף 17 לפקודת מס הכנסה).

  הגדרות והסברים:

  1. הוצאה מוכרת - הוצאה הכרחית לצורך ייצור הכנסה, הנובעת או מהוצאה שוטפת או מפחת בגין רכוש קבוע. כמו כן ישנן
  הוצאות נוספות המקטינות את ההכנסה החייבת כגון הפקדות בקרן פנסיה וקרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה. 

  2. הוצאה מוכרת רק בחלקה - יש סוגי הוצאות שתקנות מס הכנסה קובעות,שלמרות שהוצאת את כל
  ההוצאה למען העסק, הם לא יוכרו באופן מלא,אלא רק באופן חלקי.
  לגבי כל סוג הוצאה שכזו נקבעו הוראות מפורטות מהו החלק המוכר ומהו החלק העודף ( הלא מוכר).
  להלן חלק מן ההוצאות : אחזקת רכב, טלפון נייח בעבודה מהבית, טלפון נייד, נסיעות לחו"ל, אשל, כיבודים, 
  מתנות וביגוד מקצועי.

  3. הוצאה מעורבת - הוצאה המשמשת גם לצורך עסקי וגם לצורך פרטי. הכלל בהוצאה מעורבת על מנת שחלק ממנה 
  יהיה מוכר, הוא שניתן לבצע הפרדה בין החלק העסקי לחלק הפרטי. במידה ולא ניתן לבצע הפרדה שכזו, ההוצאה אינה מוכרת.

  4. הוצאה בעלת אופי עונשי - כל הוצאה הנושאת אופי עונשי כגון קנסות וכו, אינה מוכרת.

  5. אבחנה בין הוצאה שוטפת לבין הוצאה הונית (רכוש קבוע) - הוצאה שוטפת היא הוצאה לצורך שמירה על הקיים, 
  או הוצאה שנועדה לצורך התפעול השוטף של העסק. הוצאה הונית (רכוש קבוע), היא הוצאה שנועדה לשמש אותנו למשך 
  מספר שנים, כגון רכישת מחשב, רכישת רכב וכו", מדובר בד"כ על הוצאות בעלות סכום מהותי. ההכרה בהוצאה תהיה דרך
  מנגנון שנקרא פחת. בפקודת מס הכנסה נקבע לכל סוג של רכוש קבוע אחוז פחת מסוים. לדוגמא פחת על מחשב הוא
  33% ופחת על רהוט משרדי הוא 6%.

  6. ניכוי מס במקור - יש הוצאות שחובה עליך לנכות מהם מס במקור במידה ואתה מעוניין לדרוש אותם בתור הוצאה
  מוכרת. הדוגמא הכי שכיחה הן הוצאות שכירות. במידה ומשכיר הנכס לא מספק לך על אישור על ניכוי במקור, ואתה לא
  מנכה לו על פי התקנות הקבועות בפקודה, מס הכנסה לא יכיר לך בהוצאה.

  7. תשלום בשנת המס - ההוצאה צריכה להיות משולמת בשנת המס בה הייתה ההוצאה, במידה והדיווח הוא על בסיס
  מזומן. דיווח על בסיס מזומן הינו הכרה בהכנסות לצורך מס אך ורק במידה והם התקבלו בפועל. שיטה זו מקובלת אצל בעלי
  מקצועות חופשיים, ועסקים אשר אינם מחזיקים במלאי.

  8. הפרזה בהוצאות - לנציב מס הכנסה יש האפשרות לא להכיר לך בחלק מין ההוצאות, בטענה שהם היו מופרזות 
  (סעיף 30 לפקודת מס הכנסה).
  חלק ב: אחוז המע"מ הניתן לקיזוז מחשבונית המס
  אחוז המע"מ שניתן לקזז מהחשבונית - אין זה משנה אם מדובר בהוצאה שוטפת או רכוש קבוע,
  הבדיקה מהו אחוז המע"מ הניתן לקיזוז יעשה לאחר מספר מבחנים:

  1. האם מדובר על חשבונית מס ?
  במידה ולא מדובר בחשבונית מס אין מה לקזז (ארנונה,עמלות בנק,ביטוחים, משכורות לעובדים,ביטוח לאומי חלק
  המעסיק,קבלה מעוסק פטור, חשבונית עסקה).

  2. האם מדובר בהוצאה או רכוש קבוע שחל איסור לקזז מע"מ בגינם (ליסינג,רכישת רכב-למעט חריגים) ?

  3. האם החשבונית מס היא על השם שלך ? (למעט חשמל מעבודה מהבית שניתן שתהיה רשומה על שם בעל הבית).

  4. האם חשבונית המס היא בגין עסקה פטורה ממע"מ, או בגין עסקה אשר שיעור המע"מ הינו 0 ?
  בגין עסקאות פטורות ממע"מ חל איסור לקזז מע"מ ( עסקאות עוסק פטור,השכרה ומכירה
  בדמי מפתח ועוד).
  בגין עסקאות אשר שיעור המע"מ הינו 0, תוכל לקזז מע"מ (הכנסות מפירות וירקות לא מעובדים,יצוא טובין ועוד).

  5. האם חשבונית המס היא בגין טובת הנאה אשר העובד המועסק על ידך קיבל ממך ? 
  לדוגמא,יצאתם לנופש של עובדי המשרד, או אוכל במקום העבודה.
  במקרים מסוג אלה חל איסור לקזז מע"מ.

  6. מבחן עיקר השימוש-מהו עיקר השימוש של ההוצאה,לצורך עסקי או לצורך פרטי ?
  במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי תוכל לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.
  במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי תוכל לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.
  המקרים העיקריים שבהם תתקל בשאלה הם: טלפון נייד, ואחזקת רכב.
  חלק המע"מ שאינו ניתן לקיזוז יתווסף לסכום ההוצאה.

  7. במידה ועברת את ששת המבחנים הקודמים ניתן לקזז 100% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית המס.
  חלק ג: סוגי הוצאות שכיחות ואחוז המע"מ הניתן לקיזוז בגינם
  להלן סוגי הוצאות שכיחות (לפי סדר אלפבית)
   
   
  אחוז מע"מ הניתן לקיזוז סוג ההוצאה
  100% יחסי ציבור
  100% יעוץ מקצועי
  100% יעוץ מס
  100% כבוד קל לאורחי המשרד
  0% כבוד קל לעובדי המשרד
  0% ליסינג
  0% משכורות לעובדים
  100% משפטיות
  100% משרדיות
  0% נסיעות לחו"ל
  100% מתנות ללקוח או ספק
  100% נסיעות במונית
  100% נסיעות באוטובוס
  100% נסיעות ברכבת
  100% ספרות מקצועית
  0% עמלות בנק
  100% עמלות לסוכנים
  100% פרסום
  0% קניות מחו"ל
  100% קניות סחורה
  0% קנסות
  100% שליחויות
  100% שכירות משרד
  100% שרותי כוח אדם
  ראה הערה חלק ב הערה 6 תיקוני רכב
  אחוז מע"מ הניתן לקיזוז סוג ההוצאה
  100% אחזקת משרד
  ראה חלק ב הערה 6 אחזקת רכב
  ראה חלק ב הערה 6 אינטרנט
  100% אירוח אורח מחו"ל
  0% ארוחות עסקיות
  0% ארנונה
  100% אחזקת מחשב
  100% אימון עסקי (קואצינג)
  100% אחסון אתר אינטרנט
  100% איפור (שחקנים)
  ראה חלק ב הערה 6 ביגוד מקצועי
  0% ביטוח משרד
  0% ביטוח רכב
  0% ביטוח לאומי עלות מעסיק
  100% ביגוד מקצועי (אומנים)
  100% ביקורת חשבונות
  100% בניית אתר אינטרנט
  ראה חלק ב הערה 6 דלק
  100% דואר
  100% הדפסות
  100% הובלות
  100% הנהלת חשבונות
  100% השתלמות מקצועית
  ראה חלק ב הערה 6 חניה
  100% חשמל
  100% טלפון
  ראה חלק ב הערה 6 טלפון נייד
   
  עבודה מהבית
  באדיבות האתר http://www.rlcpa.co.il/about_us.html
  שי הראל רוח
  עבודה מהבית הפכה לפופולארית בשנים האחרונות.

  האפשרות לעבודה מהבית נהפכה לנוחה יותר בעיקר בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות כגון האינטרנט,ורשתות המחשבים.
  היתרונות לעבודה מהבית הם רבים, כגון נוחות וחסכון בעלויות.
  מצד שני לעבודה מהבית מספר חסרונות הנובעים בעיקר מחוסר הפרדה בין העסק לבין החיים הפרטיים.
  האפשרות לפרוש "למנוחה" קצרה קורצת לרבים, ובמידה וחסרה המשמעת העצמית להפרדה בין העסק לבין
  החיים הפרטיים, יפגע הליך העבודה כולו. 

  במדריך זה אפרט מהם ההוצאות המוכרות מעבודה מהבית ומהם הליכי הרישוי הדרושים מבחינת החוק לצורך כך.
  חלק א: הוצאות מוכרות מעבודה מהבית
  פקודת מס הכנסה מאפשרת לדרוש כהוצאה מוכרת, כל הוצאה אשר הינה הכרחית למען ייצור הכנסה.
  לעסק אשר עובד מהבית, ישנם הוצאות עסקיות כמו לכל עסק אחר, ואין סיבה שלא ידרוש אותם על מנת
  להקטין את הכנסתו החייבת במס.

  עבודה מהבית מתבצעת בד"כ מחדר עבודה אשר הוקצה לכך.

  על מנת להכיר בהוצאות חדר העבודה מקובל להשתמש במספר מדדים :

  1. מדידה מדויקת של אחוז המ"ר של חדר העבודה מסך מ"ר של כלל הבית
  2. 25%-33% באופן כללי ( לבית שישנם בו שלושה או ארבעה חדרים )
  3. מדד אחר אשר ישקף בצורה מדויקת את ההוצאה שניתן לייחס לחדר העבודה

  לאחר שאנו יודעים מהו אחוז המוקצה לחדר העבודה ניתן לדרוש חלק יחסי מההוצאות המיוחסות לחדר זה.

  ההוצאות המקובלות הן :

  א. ארנונה (מומלץ לשנות בעירייה את אופי סיווג הארנונה, מפרטי-לעסקי)
  ב. חשמל
  ג. חומרי ניקוי
  ד. ועד בית
  ה. הוצאות שכירות - רק במידה למשכיר הנכס יש פטור מניכוי מס במקור לגבי השכרת הנכס, במידה ואין ולו
      אישור שכזה, יש לנכות מס במקור כנדרש בחוק, במידה ולא נוכה המס במקור כנדרש כחוק, לא ניתן לדרוש
      בתור הוצאה חלק יחסי מהשכירות !
  ו. טלפון-במידה ועיקר העיסוק מהבית יותרו 80% מהוצאות הטלפון (נתון למגבלות),בכל מקרה עדיף להזמין
      קו נפרד על מנת להכיר במלוא ההוצאות. 
  ז. במידה והדירה בבעלותך ניתן לדרוש חלק יחסי מהוצאות הבאות :

      1. חלק יחסי מהוצאות ריבית על המשכנתא (80% מהחלק המיוחס לחדר העבודה)
      2. פחת בגין הנכס (החלק היחסי המיוחס לחדר העבודה )

  אלה היו ההוצאות המקובלות שניתן לדרוש מעבודה מהבית.

  את שאר ההוצאות הייחודיות של העסק ניתן לדרוש אותם באופן רגיל.
  חלק ב:
  הליכי רישוי

  גם עסק העובד מהבית יתכן ויהיה חייב ברישיון עסק.
  בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח- 1968 נקבעו אילו עסקים הינם חייבי רישוי ( על פי צו רישוי עסקים ).
  עסק העובד ללא רישוי צפוי לקנסות וצרות אחרות.
  הצו פוטר מחובת רישוי בעלי מקצועות חופשיים, מרפאות וכן סוגים נוספים של עסקים.
  בכל עירייה ישנו אגף המטפל ברישוי עסקים.
  יש לפנות לאגף ולבדוק האם העסק טעון רישוי.

  היתר לשימוש חורג

  כעקרון עבודה מהבית דורשת "היתר לשימוש חורג" מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
  בית המגורים נועד למגורים ולא להפעלת עסק.
  עבודה מהבית ללא היתר לשימוש חורג הינה עבירה על פי חוק התכנון והבנייה.
  במידה והעבודה מהבית היא באופן מצומצם ואינה מפריעה לאיש, אין סיבה שלא יאושר אישור שכזה.
  אבל במידה ומדובר בעסק אשר צפוי להפריע לשכנים בצורה כלשהי, ישנה חובה לבקש אישור שכזה,
  או שאחד השכנים "ידאג" ליידע את העירייה.
  מעטים המקרים שעסק קטן העובד מהבית באופן מצומצם נדרש לאישור, אבל זהו בכל מקרה החוק.
   
  אין באמור לעיל משום המלצה .חובה להתייעץ עם רוח לפני כל פעולה
  תודה לאתר שי הראל רואה חשבון 036098182

  טיפיםבאדיבות
   
  שי הראל רואי חשבון
  שד' דוד המלך 1 
  תל אביב 64953

  כתובת למשלוח דואר
  ת.ד. 16368 
  תל אביב 61163

   

  tps://drive.google.com/drive/search?q=type:pdf